അനുഭവം ഗുരു on Telegram

വിജയ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിതം പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ സമവാക്യങ്ങൾ തത്ത്വങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കൂ.... ചില ജീവിതങ്ങൾക്കത് വെളിച്ചമായേക്കാം 🔴അനാവശ്യമായി ഒന്നുമില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ സമയം കവരാത്ത ഒരു ശല്യവുമില്ലാത്ത ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ഇത് So just stay here 😊 ഈ പുതു സംരംഭത്തിന് ജീവനെകൂ

👉 Open അനുഭവം ഗുരു on Telegram Explore others
അനുഭവം ഗുരു